ભારત-પાક વચ્ચેની ક્રિકેટમેચમાંથી મળતા ન્વેસ્ટમેન્ટ બોધપાઠ